Kitakujo 

Hindeŭropaj elementoj /

Hindoiranaj elementoj /

Avestaj elementoj /

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
ba bâ (bât, bê, bôit)
tarba
ju yûžëm, yûš
kárśi karša- 'furrow'
ójva sola aêva ein
vári akvo vâr, (vairi-)
vaj ve vayôi, vaiiôi

Ciganaj (Romnaj) elementoj /

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
na-álda ald-ij (Prät.) ald-indas segnen
armáno blasfemo arman (Pl.) armaja Fluch
na-aśóla resti ašól (Prät.) ašilas bleiben resti
báŋa bango (f.) -i, (Pl.) -e krumm, lahm
na-báśa boji baš-
na-bístra forgesi b'istr-,
bistrav,
(Lov.): bistrel (Prät.) bisterdas
vergessen forgesi
na-bíza konfidi bizij (Prät.) bizindas hoffen, glauben, vertrauen esperi, kredi, konfidi
bóku malsato bokh Hunger malsato
bubréśki reno bubreška (Pl.) bubreški Niere reno
but multe da but (Obl.) bute,
(Romano): but
viel /'much, many, very'
búznu virkapro buzno; buzni, (Romano): buzni Bock; Geiß, Ziege virkapro; kaprino
céra malmute da cera wenig, ein wenig
na-cípa krii cipíj (Prät.) cip-indas schreien krii
ćeréśni ĉerizo tschereschna Kirsche ĉerizo
ćérmo vermo tšermo 'worm' vermo
na-ćóra ŝteli č'or-, čorél (Prät.) čordas,
(Kald.): čorav,
(Burg.): tschorav
stehlen/'to steal';
ich stehle
ŝteli
désto tenilo désto (Pl.) deste Griff, Stiel tenilo
dójgo kadavro dégo (Pl.) dégura Aas, Kadaver kadavro
dópo amboso dopo (Pl.) dopura Amboß amboso
dóśi kulpo doš (moralische) Schuld kulpo
drága kara drag, drago lieb, nett;
lieb, angenehm
kara
écer subite ecera plötzlich subite
ezéro kilogramo ezero (Pl.) ezera tausend mil
na-fitjéla fajfi fitjelij pfeifen fajfi
gávo cigana vilaĝo gav Dorf vilaĝo
gédri fosaĵo;
tertruo
gedra (Pl.) gedri Loch, Grube fosaĵo;
tertruo
na-géta malŝpari;
disipi;
fordiboĉi
getoj (Prät.) getondas verschwenden malŝpari;
disipi;
fordiboĉi
hábo ŝaŭmo habo (Pl.) habura Schaum ŝaŭmo
hamíśa malsincera,
mensogema
hamišo, (Roman.): hamišno falsch, lügenhaft malsincera,
mensogema
hómśa falsa
hásni utilo hasna Nutzen utilo
hat do hat denn, also do
hhóli kolero xoli Zorn kolero
-i -ino -ni, -i (ankaŭ Romano)
ínke ankoraŭ inke noch ankoraŭ
káfu kafo kafe Kaffee kafo
na-kápa kapti kapij (Prät.) kapindas nehmen,
erhalten,
ergreifen
preni,
ricevi,
kapti
kénvo leksikono kenva Buch libro
késbe intertempe közbe, kezbe,
(Roman.): kösbe
inzwischen;
dazwischen, mittendrin
intertempe
koje, kojo tiu, tio koj(a) jene dort
kólpo ĉapelo kolopo (Pl.) kolop-ura Hut ĉapelo
kréco buklo kreco (Obl.) -one gelockt, lockig buklita
látko boato ladiko (Pl.) ladikura Kahn, Boot boato
lóno salo lon 'salt' salo
ma- ne -u ma nicht ne
májmo homsimio majmo (Pl.) majmura Menschenaffe homsimio
mâko papavo mako Mohn papavo
méve mevi sogar, auch eĉ, ankaŭ
míźi piĉo miž (Pl.) miž a Vagina piĉo
na-músa devi musaj (te) müssen devi
mútro urino mutér, (pl.) mutera Urin urino
nâni, nânu onklino, onklo nano (Pl.) nanura Onkel onklo
nátri naz-kataro natra Schnupfen naz-kataro
nípo tribo;
klano,
parencaro,
familiaro
nipo (Pl.) nipura Stamm, Sippe,
Verwandtschaft
tribo;
klano,
parencaro,
familiaro
nis nul n'isó
níse, níso neniu, nenio
na-njéra gajni njerij gewinnen,
ergattern
gajni
njéremi profito
na-nóka flari nakh, nak Nase nazo
pájti garbejo; (por fojno)
fojnejo, (por pajlo)
pajlejo
pajta (Pl.) pajti Scheune garbejo; (por fojno)
fojnejo, (por pajlo)
pajlejo
papúći pantoflo papuča, (pl.) papuči Schuh ŝuo
páru vaporo para Dampf, Dunst vaporo
na-pásja esti bona/
ĝusta/
konvena
pasij passen esti bona/
ĝusta/
konvena
na-péka baki pekav braten, backen friti, baki
pérco minuto perco
(Pl.) percura,
berco
Minute minuto
na-pihéna ripozi pihenij
(Prät.) pihen-indas
ruhen,
sich ausruhen
ripozi
póklo infero poklo Hölle infero
póśmo lano pošom, pošomalo (f.) -i, (Pl.) -e,
(Romano): ṗošom, ṗošomalo
Wolle,
wollig, aus Wolle
lano,
lana
púmbu puso phumb Eiter puso
na-rájtina rajdi rajtinel er/sie reitet li/ŝi rajdas
rendéśa orda, laŭorda rendešen ordentlich orda, laŭorda
rétki rafano retka
(Pl.) retki
Radi,
Rettich
rafano
ríci rezino ricij Harz, Pech rezino
róco rato roco Ratte rato
na-rópka krak(et)i ropogij
(Prät.) ropogindas
krachen,
knistern
krak(et)i
sémno signo semno
(Pl.) semnura
Zeichen signo
sísno virgulino sisno,
(Burg.): sisni
Jungfrau virgulino
skúrto antaŭtuko skurto kurz mallonga
sokáśi kutimo sokaši (Pl.) sokaša Brauch kutimo
somsédo najbaro somsedo
(Pl.) somsedura
Nachbar najbaro
súnta sankta s(v)unto (Obl.) -one heilig sankta
śéfto negoco šéfto
(Pl.) šeftura
Geschäft negoco
na-śeprína balai šeprínel er/sie kehrt li/ŝi balaas
na-śoréla ŝuti šorél (Prät. šordas) schütten ŝuti
śóśo leporo šošoj
(Pl.) šošoja,
(Burg.): schoschov
Kaninchen,
Hase
kuniklo,
leporo
śúkra bela šukár (Pl.) -a,
(Burg.): schukar
schön/'good, pretty' bela
téo teo tee Tee teo
tertíneto historio törtineto Geschichte historio
ti ci, vi (ine) ti, te (ći, će, či, če; tji, tje) deine cia, via
na-tráda veturi trád-el
(Prät.) trad-as
führen,
fahren
veturi
trádamo trafiko
tu ci, vi (vire) (Romano) t.û; (Lov., Arli): tu
(obl.) tu(t); (Fin.) tu
du ci, vi
na-ušnéla knedi ušnela kneten knedi
na-vázda levi vázd-el heben levi
védru kuvo,
tin(et)o
védr-a (Pl.) vedri Kübel kuvo,
tin(et)o
vórta rekta vorta gerade,
geradeaus
rekta,
rekten
vóśti lipo voscht,
(Arli): voš (pl.) vošta
Lippe lipo
-erj' -ist- -ari <Nomina-Agentis-Suffix> -ist-

Hindiaj elementoj /

La elementoj el Malnova Hindia troviĝas en la ĉapitro sub "Sanskritaj elementoj".

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
na-bóla paroli bolna, bol!,
bolo!
díno tago din
nudín hodiaŭ
pasdin morgaŭ
lóno salo lon 'salt' salo
róti pano rótii
tir tiin
bápu patro bap

Kurdaj elementoj /

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
ba ba 'yes'
tarba sed jes
dâro bastono dar
loápi piedego,
ungego
lapk

Nepalaj elementoj /

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
ánti fino antaa, antim
díno tago din
nudín hodiaŭ
pasdin morgaŭ
róti pano roti
tar sed tara aber sed
tarba sed jes
tir tri tin

Osetaj elementoj /

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
bérzi betulo bärz
nádzu piceo naz/nazu 'spruce' piceo

Paliaj elementoj /

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
ápa de apa 'away,
from,
away from'
for, de,
for de
ma- ne -u '<prohibitive part.>' ne -u
náru viro nara, naro (N.Sg.) 'man' viro
návi ŝipo nâvâ 'ship, boat' ŝipo, boato
váći parolado vaca,
vâceti
'to speak'/'reads, recites' paroli,
legi,

Persaj elementoj /

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
búsi kiso bûßîdan -i
dóhtri filino dochtar,
doxtar
Mädchen knabino
lúsa infanaĵa lûß frech, albern infanaĵa
námi nomo nam Name nomo
námko titolo
níla malhel-blua nîlä Indigo, blau indigo, blua
ójva sola aiva ein unu
pasdin morgaŭ paß post
pasi post
na-psása resti
rázu sekreto râz Geheimnis sekreto
śáku, -i branĉo šaĥ
to ci (neŭte) to
va kaj wa
vákti tempo vağti
váznu pezo wazn Gewicht pezo
záni virino zan

Sanskritaj /

Ĉi tie ankaŭ troveblas ĉiuj vortoj, kiuj estis menciitaj en la devena fonto sub Malnova Hindia.

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
ájasu erco áyas
altpát¸i okcidento pat-
an- mal- a-/an- un- mal-
anméda nescia, malscia
anséma malsama
ápa de ápa
apabúnjo ablaŭto
arúna ruĝeta, helbruna, oro-flava arun.a- rötlich, hellbraun, goldgelb ruĝeta, helbruna, oro-flava
asári larmo áśru, asrá
ásri sango ásrk, ásrt, asrjâ
áte ankaŭ ati | ât | darauf; und; so
na-bánda ligi bandh
dahátu radiko (gram.) dhatu
dánti dento dânta-, dán Zahn dento
díno tago dína
nudín hodiaŭ
pasdin morgaŭ
dus- mis- dus- (dur-)
dúska fuŝa
dvári pordo dvấrah, dvâr, dvâra, dvârî, (dúr)
dvíso malamiko dvis
na-dźána generi jan [ĝ-]
fárna malproksima pára
na-gáma veni gam- iri; veni;
gegámi direkto
góri monto girí, giri-h 'mountain' monto
jákno hepato jakrt (gen.) jaknáh
ju vi (pl.) yûyám
kúru hufo khura 'hoof, claw' hufo
na-líha leki lih
médzilihuko abelo
na-lúpa elrabi lup- plündern elrabi
ma- ne -u 'don't'
máha granda mahát
mégi nubo megha
na-méka meki meká- Bock
nága nuda nagnáh nackt
nákti nokto nákt- Nacht nokto
námi nomo nấma (n) Name nomo
náru viro nar
náso nazo nas- (Dual) nấsâ Nase nazo
nátmu helpo nâtham 'help' helpo
níla malhela blua nî́la | nî́lî Dunkel, dunkelblau | Indigo
na-nínda mallaŭdi nind- tadeln mallaŭdi
nu- nun -as nú, nû́ nun, jetzt nun
pat se, kaze ke pat- fali
pátri kondiĉo
púspi floro pus.pa Blüte floro
sa- el-, fin-, malek- samsthâ- fini
sam kune samam
na-samcúja kompari
seána maljuna sánas
súnu filo sûnús Sohn filo
sváda dolĉa svâdùs
na-svápa dormi svápiti | svápnas li dormas | dormo
śáku, -i branĉo šakha
śámu somero sámâ (f) Halbjahr, Jahreszeit duonjaro, sezono
śaś ses s.as. sechs ses
támso nokto tamâ, tami, tamî nokto
tána malgranda tanú
társu soifo tarsah
na-túdza puŝi tud- | tudáti stoßen | stößt
upre' super upári
váći parolado vâc- [-ĉ] reden paroladi
vári akvo vấr, vâri, vârî
vo ni vayám wir ni

Urduaj /

Kitaka Senco Etimo Sinn Senco
kúrsi fotelo kursi Stuhl

Al la sekva ĉapitro

© René Philipp - Bilnjobíru Àdvodóstu, 31.07.2005
Nach oben
valides XHTML valides CSS phase5-logo tidy