Kitakujo 

Kiel aspektas parencaj lingvoj? / Kvaw teismátama máklari kéliri?

- Dźiga

RIM: Ĉi tiu lingvo estas unu el la malplej parencaj.

vorto senco etimo ekz. traduko
baj folio Lao.: bai tir baj kértu tri paperoj
bua   Ind.: buah tir bua házu tri domoj
gwon libro Kor.: gwon tir gwon búgu tri libroj
kōn grajno Ger.: Korn śaś kōn hírni ses pizoj
prefikso senco etimo ekz. traduko
ti-, tj- -as Prakit.: ti- {I} ti-géra faras
le-, l- -is Prakit.: le {II} le-tëráda veturis
mo-, m- -os Prakit.: mo- {IV} m-éta manĝos
sjaw-/ső- Prakit.: seu {II} sjaw-ístva,
(dial.) sjaw-íspa
sidos
prefikso senco etimo ekz. traduko
kã- povas -i Ger.: kann kãnjáma povas manĝi
kõ- povis -i Ger.: konnte kõnjáma povis manĝi
prefikso senco etimo ekz. traduko
ka-, kal- ek- Keĉ.: qallariy ka-ŋána eklabori
pi-, pin- malek- Esp-o: fino pi-máka elmanĝi
prefikso senco etimo ekz. traduko
ve-, vj- -iĝ- Kit.: ve- ve-śúkëra beliĝi
me-, mj- -ig- Kit.: me- me-tëlústa dikigi
prefikso senco etimo ekz. traduko
gi- -at- Ger.: ge- gipíka kuirata
di- -it- Ind.: di- dipóka batita
X -ot- - - -
daj- -ant- Pld.: dei! dajpóka batanta
X -int- - - -
X -ont- - - -
PraKitake Dźige PraKit. ekz. Kit. ekz. Dź. traduko
d dz (inter V.) éjdi éjdi īdzi patrino
ti-éwda na-éwda ődza eviti
dl dël cadlà, ti-cádla na-cádla cádëla sata, -i
dr dër        
hh kh hhóntu hhóntu khándu armeo
k g (post n,m, inter V.) lewkà léwka lőga hela
kt jt nákti nákti néjti nokto
mp- bw- mpóso ompóso bwózo, bwóřo felo
p b (post n,m, inter V.) mpási ompási bwézi, bwéři doloro
ps fs kópsa kópsi kofso butono
pt t ćépti ćépti ćíti teknologio
s z, ř (inter vok.) péso, póso peoso pézo, péřo hundo
t d (post n,m, inter V.) hhóntu hhóntu khándu armeo
ojtáki ojtáki ajdégi, ēdégi ebeno
tl tël tlustà tlústa tëlústa dika
tr tër ti-tráda na-tráda tëráda veturi
PraKitake Dźige PraKit. ekz. Kit. ekz. Dź. traduko
a e (antaŭ i, en √)   acíno ecíno cedro
nákti nákti néjti nokto
mpási ompási bwézi, bwéři doloro
e i (antaŭ i, en √)   hérni hírni pizo
o a (antaŭ n/m+t/d) hhóntu hhóntu khándu armeo
ö (antaŭ i)   kópsi köfsi butono
u (antaŭ n/m +p/b/w/v) mpási ompási bwézi, bwéři doloro
mpóso ompóso bwózo, bwóřo felo
u ü (antaŭ i) búmi búmi bümi tero
aj ē (antaŭ e,i), ää (antaŭ a,o,u)   pájti pēdi garbejo
  rájba rääba bunta
  vájlo väälo lupo
ej ij (antaŭ V.), ī (antaŭ K.)   bej' bī, bíjë ĉe
oj ē (antaŭ e,i), ő (antaŭ o,u), aj (antaŭ a)   dójsa dájza, dájřa utra
  gójro gőro infanaĉo
  ojtáki ajdégi, ēdégi ebeno
  sójve sēve plu
uj ü (antaŭ K.), ű (antaŭ V.) ti-bújta na-bújta büda ekzisti
aw ō (antaŭ K.) ti-páwja na-páwja pōja moviĝi
táwta táwti tōdi nacio
ew ő (antaŭ K.), jaw (antaŭ V.)   déwa djáwa konstanta
ti-éwda na-éwda ődza eviti
  léwka lőga hela
iw ű   biw dek
ow ō (antaŭ K.), aw (antaŭ V.)   kow- ko-, kaw- bonvolu -i
ea ää (antaŭ K. + a,o,u), ē (antaŭ K. + e,i)   mêa mää kun
  meáka määga mola
ia ī   niátu nīdu intenco
oa ō   noátu nōdu vizaĝo
ua ū   taguáto tagūdo aglo
ao o (antaŭ n/m +K.), ō   ćaohhu ćōkhu batalo
eo ē (antaŭ i,j, en √), ő   peoso pőzo, pőřo hundo
io ī   rióću rīću planedo
uo u   na-puośa pūźa ornami

Al la sekva ĉapitro
14.09.2005, aktualigita 17.03.2023